เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
ชีวิตและกิจกรรมคาทอลิก

ชีวิตสัตบุรุษ

สัตบุรุษ


หน้าที่ของการมีชีวิตเป็นสัตบุรุษ

หน้าที่ของสัตบุรุษ คือ ดำเนินชีวิตในโลกโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง หล่อเลี้ยงชีวิตของตนด้วยการอ่านพระวาจา (ศึกษาและเรียนพระคัมภีร์) และรับศีลมหาสนิทเพื่อเสริมกำลังฝ่ายกายและจิตวิญญาณ ปฏิบัติตามคำสอนและเลียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสต มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุดพัก และกระทำไปตลอดชีวิต ปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการ ประกอบกิจเมตตาสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ สวดภาวนาและอธิษฐานต่อพระเป็นเจ้าทุกวันหน้าที่ของสัตบุรุษต่อผู้อื่นและสังคม

ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยสิ้นสุดกายและใจ ตามความสามารถที่มี ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักเหมือนที่พระเจ้าทรงรักและเมตตากับตัวเอง ดำรงตนอยู่ในกฏหมายของประเทศ และ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมด้วยกำลังกาย ใจ และ ทรัพย์ที่มีเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของสัตบุรุษต่อพระศาสนจักร

ไปวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ทุกวันอาทิตย์เป็นอย่างน้อย (มากกว่านี้ก็ได้) ถวายทรัพย์ตามกำลังความสามารถเพื่อช่วยทำนุบำรุงกิจการของพระศาสนจักร เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตชุมชนวัด กลุ่มหรือคณะต่าง ๆ เพื่อช่วยงานแพร่ธรรม งานอภิบาลตามกำลังความสามารถ ปฏิบัติและทำตามกฏของพระศาสนจักรให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวร่วมกับพระศาสนจักรทั่วโลก รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระศาสนจักรประกาศอย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมฉลองสำคัญของพระศาสนจักร คือ ฉลองปัสกา, ฉลองคริสตสมภพ, ฉลองสมโภชน์พระจิตเจ้า, ฉลองพระเมตตา, ฉลองสมโภชน์แม่พระ และ มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างครบครันบริบูรณ์ เช่น การรับเถ้า, การอดอาหาร, การสวดนพวาร, การทำพลีกรรมชดใช้โทษบาป ฯลฯบทสรุป

สัตบุรุษเป็นส่วนประกอบของพระกายที่ใหญ่ที่สุดของพระศาสนจักร มีจำนวนทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านคน (อ้างอิงจาก : World Data) เป็นผู้รับใช้ของพระจิตเจ้าในการขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ ตามแผนการณ์ของพระบิดา โดยอาศัยการมีชีวิตติดสนิทอยู่กับพระบุตรพระเยซูคริสต์ ผ่านการรับศีลมหาสนิท การฟังและปฏิบัติตามพระวาจา รักษาและดำรงตนในความเป็นคริสตชน คือ มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ หมดสิ้นกายและใจโดยไม่หยุดหย่อน เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ (แพร่ธรรม) ตามกำลังและความสามารถที่ได้รับมาจากพระเจ้า และ รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดา เพื่อหวังจะได้รับประทานชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า


เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
youtube-logotype-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg