เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
ชีวิตและกิจกรรมคาทอลิก

บทภาวนา

บทภาวนา


แชร์ 368

บทข้าพเจ้าเชื่อ

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
ทรงเนรมิตฟ้าดิน

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต
ทรงถูกตรึงกางเขน
สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้
เสด็จสู่แดนมรณะ
วันที่สามทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
จากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์
ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า
พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล
ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์
การอภัยบาป
การกลับคืนชีพของร่างกาย
และชีวิตนิรันดร
อาแมน
บทเชิญพระจิต

เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า
เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ
และทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
โปรดประทานพระจิตของพระองค์
และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษ
ด้วยการส่องสว่างของพระจิต
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น
และโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอ
เดชะพระคริสตเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อาแมน
บทข้าแต่พระบิดา

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
อาแมน
บทวันทามารีย์

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน
ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

สันตะมารีย์
พระมารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย
อาแมน
บทพระสิริรุ่งโรจน์

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา
และพระบุตร
และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล
บัดนี้และทุกเมื่อ
ตลอดนิรันดร
อาแมน
บทเยซู มารีย์ โยเซฟ

เยซู มารีย์ โยเซฟ
ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ
สติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน

เยซู มารีย์ โยเซฟ
โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย

เยซู มารีย์ โยเซฟ
โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจ
อย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเทอญ
บททูตสวรรค์ของพระเจ้า

ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้
ในความอารักขาของท่าน
โปรดส่องสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครอง
และนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ (คืนนี้) ด้วยเทอญ อาแมน
บทข้าแต่พระชนนีพระเจ้า

ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่
โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอ
ในยามทุกข์ร้อนของลูก
แต่โปรดช่วยลูก ให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด
พระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพร
บทโปรดระลึกเถิด

โปรดระลึกเถิด
พระแม่มารีย์พรหมจารี
ผู้โอบอ้อมอารี
แต่ไหนแต่ไรมา
ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า
ผู้ที่มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือ
และความคุ้มครองจากพระแม่
จะถูกพระแม่ทอดทิ้ง
ลูกมั่นใจดังนี้
จึงรีบมาเฝ้าพระมารดา
พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย

ลูกเป็นคนบาป
มาคร่ำครวญอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระแม่

ข้าแต่พระมารดาแห่งพระวจนาตถ์
โปรดอย่าเมินเฉยต่อวาจาของลูก
แต่โปรดฟังและประทานตามที่ลูกวอนขอด้วยเทอญ
อาแมน
บทวันทาพระราชินี

วันทาพระราชินี
พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา
ทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยน
และความหวังของลูกทุกคน
ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา
ขอวันทา ร้องหาพระแม่
ถอนใจคร่ำครวญร่ำไห้
ในเหวน้ำตานี้
โปรดเถิดพระแม่
ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก
โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก
และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว
โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซู
พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร
ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา
พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี
มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน


แชร์ 368เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ