เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
ชีวิตและกิจกรรมคาทอลิก

วันสำคัญ

วันสำคัญ


แชร์ 64

นอกจากวันอาทิตย์ที่คริสตชนจะต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว ยังมีวันสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งถูกกำหนดขึ้นอย่างมีความหมายเฉพาะ และจะมีบางวันเท่านั้นที่กำหนดเหมือนเดิมทุกปี และวันอีกจำนวนหนึ่งจะต้องมีการนับใหม่ทุกปีตามปฏิทินของชาวยิว ทำให้วันสำคัญจำนวนมากเปลี่ยนวันที่ในทุกปี โดยวัดคาทอลิกจะมีการประกาศวันสำคัญผ่านปฏิทินคาทอลิก / ไดอารีคาทอลิก / สาส์นวัดในทุกวันอาทิตย์

วันสำคัญในแต่ละปีที่คริสตชนคาทอลิก ต้องเข้าร่วมพิธีกรรมมี 19 วันดังนี้1 มกราคม 2024

วันสมโภชพระนางมารีย์ (1 มกราคม ทุกปี)

เป็นวันที่สมโภชพระนางมารีย์พระชนนี พระเป็นเจ้า พระนางเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ แต่เนื่องจากพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ พระนางมารีย์จึงได้ชื่อว่าเป็นมารดาของพระเจ้า6 มกราคม 2024

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

วันพุธที่เริ่มต้นในเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน ของการฟังพระวาจาและการสวดภาวนา เพื่อเตรียมใจในการฉลองปัสกาอย่างสมควร และเป็นการเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ใหญ่ที่จะรับศีลล้างบาป14 กุมภาพันธ์ 2024

วันพุธรับเถ้า (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

วันพุธที่เริ่มต้นในเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน ของการฟังพระวาจาและการสวดภาวนา เพื่อเตรียมใจในการฉลองปัสกาอย่างสมควร และเป็นการเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ใหญ่ที่จะรับศีลล้างบาป2024

วันสมโภชน์นักบุญโยเซฟภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจาร (19 มีนาคม ทุกปี)

วันพุธที่เริ่มต้นในเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน ของการฟังพระวาจาและการสวดภาวนา เพื่อเตรียมใจในการฉลองปัสกาอย่างสมควร และเป็นการเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ใหญ่ที่จะรับศีลล้างบาป24 มีนาคม 2024

วันอาทิตย์มหาทรมานแห่ใบลาน (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

วันพุธที่เริ่มต้นในเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน ของการฟังพระวาจาและการสวดภาวนา เพื่อเตรียมใจในการฉลองปัสกาอย่างสมควร และเป็นการเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ใหญ่ที่จะรับศีลล้างบาป28-30 มีนาคม 2024

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์,ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์,เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

วันพุธที่เริ่มต้นในเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน ของการฟังพระวาจาและการสวดภาวนา เพื่อเตรียมใจในการฉลองปัสกาอย่างสมควร และเป็นการเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ใหญ่ที่จะรับศีลล้างบาป31 มีนาคม 2024

วันสมโภชปัสกาพระเยซูทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

วันอาทิตย์ที่สมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (วันอาทิตย์หลังวันที่ 14 เดือนนิสาน ซึ่งเป็นเดือนตามปฏิทินของชาวยิว ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี) วันเริ่มต้นเทศกาลปัสกา9 พฤษภาคม 2024

วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

เป็นวันสมโภชการที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ตามที่บันทึกไว้ในพระวรสารว่า 40 วันหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ

(The Ascension) 40 วันหลังจากสมโภชปัสกา เป็นการฉลองพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพเสด็จสู่สวรรค์ ตามที่บันทึกในหนังสือกิจการอัครสาวก บัดนี้ พระเยซูได้รับชัยชนะเหนือความตายแล้ว ทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ 40 วันช่วงที่พระเยซูทรง “กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้า” (กจ.1.3) ดังที่เราภาวนาในบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าว่า “เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย รัชสมัยของพระองค์ จะไม่มีสิ้นสุด”20 พฤษภาคม 2024

วันสมโภชพระจิตเจ้า (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

เป็นวันปิดเทศกาลปัสกา และเป็นความสำเร็จสมบูรณ์ของแผนการความรอดที่เกิดขึ้น โดยการเสด็จมาของพระจิตเจ้า เป็นการกำเนิดของพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าตั้งขึ้นโดยผ่านทางอัครสาวก

(Pentecost มาจากคำกรีก pentekoste แปลว่า “วันที่ห้าสิบ”) สมโภชตรงกับวันที่ 50 หลังจากวันปัสกา เป็นวันสมโภชที่สรุปเทศกาลปัสกา พร้อมทั้งพระคุณพระจิต เป็นวันสุดยอดของพระธรรมล้ำลึก บรรดาอัครสาวกอยู่ด้วยกันกับพระนางมารีย์ในห้องชั้นบน เมื่อพวกท่านเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ผู้เสด็จมาเหนือพวกเขา โดยมีลมพัดแรงกล้าและลิ้นไฟที่แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน (กจ.2.1-13) พวกเขาประกาศเผยแพร่ความรักของพระเจ้า ตามพันธกิจที่พระเยซูทรงมอบแก่พวกเขาวันสมโภชพระจิตเจ้าจึงเป็นวันสถาปนาพระศาสนจักรเป็นวันเกิดอย่างแท้จริง โดยอาศัยบรรดาอัครสาวกประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (กจ.2.11)26 พฤษภาคม 2024

วันสมโภชพระตรีเอกภาพ (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

วันอาทิตย์ถัดจากวันสมโภชพระจิตเจ้าเป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อในพระเจ้า พระองค์เดียวมี 3 พระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร พระจิตเจ้า30 พฤษภาคม 2024

วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

วันอาทิตย์ถัดจากวันสมโภชพระตรีเอกภาพ เป็นวันสมโภชที่ให้เกียรติต่อองค์พระเยซูเจ้าที่ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท ตามธรรมเนียมคริสตชนจะมีการแห่ศีลมหาสนิท และรับพรจากศีลมหาสนิทหลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันสมโภชพระคริสตวรกายเป็นการฉลองศีลมหาสนิท การฉลองเป็นที่นิยมซึ่งดูได้จากการพิธีนมัสการ และการแห่ศีลมหาสนิท เส้นทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จ ผ่านจะมีการโปรยด้วยดอกไม้และประดับประดาสวยงาม หลายเมืองทั่วโลกมีชื่อเสียงในการจัดขบวนแห่ ที่งดงามมาก2024

วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก (อัครสาวกที่มีบทบาทสำคัญของพระศาสนจักร) ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน15 สิงหาคม 2024

วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (15 สิงหาคม ทุกปี)

(The Assumption) การรับยกขึ้นสวรรค์ของแม่พระทั้งกายและวิญญาณเพื่อกลับ ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ขณะที่พระคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ด้วยพระองค์เอง ส่วนพระนางพรหมจารีมารีย์มีเหล่าทูตสวรรค์มาพยุงไว้ในพระสิริมงคลของพระเจ้าภาพนี้อธิบายคำว่า “ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์” (Assumption มาจากคำละติน assumere แปลว่า “ยกขึ้น”)1 พฤศจิกายน 2024

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (เสาร์แรกของพฤศจิกายนทุกปี)

วันที่ระลึกถึงบรรดานักบุญที่เคยใช้ชีวิตในโลกนี้ ซึ่งเป็นแบบฉบับในการทำความดี และเป็นผู้ภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อมนุษย์ในโลก ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน วันถัดมาคือวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ นักบุญ โอดิลอน อธิการอารามที่คลูนี เป็นผู้เริ่มระลึกถึงผู้ตายตอนต้นของศตวรรษที่หก24 พฤศจิกายน 2024

วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินยิว)

เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายในปีปฏิทินพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นวันสมโภชที่ให้เกียรติพระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ ผู้นำชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน8 ธันวาคม 2024

วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (8 ธันวาคม ทุกปี)

ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสมโภชการปฏิสนธิโดยปราศจากบาปกำเนิดของพระนางมารีย์25 ธันวาคม 2024

วันสมโภชพระคริสตสมภพ (25 ธันวาคม ทุกปี)

ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันสมโภชการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแชร์ 64เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ