เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
ชีวิตและกิจกรรมคาทอลิก

ชีวิตสัตบุรุษ

สัตบุรุษ


แชร์ 323

หน้าที่ของการมีชีวิตเป็นสัตบุรุษ

หน้าที่ของสัตบุรุษ คือ ดำเนินชีวิตในโลกโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง หล่อเลี้ยงชีวิตของตนด้วยการอ่านพระวาจา (ศึกษาและเรียนพระคัมภีร์) และรับศีลมหาสนิทเพื่อเสริมกำลังฝ่ายกายและจิตวิญญาณ ปฏิบัติตามคำสอนและเลียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสต มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุดพัก และกระทำไปตลอดชีวิต ปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการ ประกอบกิจเมตตาสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ สวดภาวนาและอธิษฐานต่อพระเป็นเจ้าทุกวันหน้าที่ของสัตบุรุษต่อผู้อื่นและสังคม

ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยสิ้นสุดกายและใจ ตามความสามารถที่มี ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักเหมือนที่พระเจ้าทรงรักและเมตตากับตัวเอง ดำรงตนอยู่ในกฏหมายของประเทศ และ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมด้วยกำลังกาย ใจ และ ทรัพย์ที่มีเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของสัตบุรุษต่อพระศาสนจักร

ไปวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ทุกวันอาทิตย์เป็นอย่างน้อย (มากกว่านี้ก็ได้) ถวายทรัพย์ตามกำลังความสามารถเพื่อช่วยทำนุบำรุงกิจการของพระศาสนจักร เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตชุมชนวัด กลุ่มหรือคณะต่าง ๆ เพื่อช่วยงานแพร่ธรรม งานอภิบาลตามกำลังความสามารถ ปฏิบัติและทำตามกฏของพระศาสนจักรให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวร่วมกับพระศาสนจักรทั่วโลก รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระศาสนจักรประกาศอย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมฉลองสำคัญของพระศาสนจักร คือ ฉลองปัสกา, ฉลองคริสตสมภพ, ฉลองสมโภชน์พระจิตเจ้า, ฉลองพระเมตตา, ฉลองสมโภชน์แม่พระ และ มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างครบครันบริบูรณ์ เช่น การรับเถ้า, การอดอาหาร, การสวดนพวาร, การทำพลีกรรมชดใช้โทษบาป ฯลฯบทสรุป

สัตบุรุษเป็นส่วนประกอบของพระกายที่ใหญ่ที่สุดของพระศาสนจักร มีจำนวนทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านคน (อ้างอิงจาก : World Data) เป็นผู้รับใช้ของพระจิตเจ้าในการขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ ตามแผนการณ์ของพระบิดา โดยอาศัยการมีชีวิตติดสนิทอยู่กับพระบุตรพระเยซูคริสต์ ผ่านการรับศีลมหาสนิท การฟังและปฏิบัติตามพระวาจา รักษาและดำรงตนในความเป็นคริสตชน คือ มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ หมดสิ้นกายและใจโดยไม่หยุดหย่อน เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ (แพร่ธรรม) ตามกำลังและความสามารถที่ได้รับมาจากพระเจ้า และ รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดา เพื่อหวังจะได้รับประทานชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า


แชร์ 323เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ